ശിശുദിനത്തിൽ അംഗനവാടി ഫെസ്റ്റ്മായി എൻ. എസ്. എസ് വളണ്ടിയർമാർ

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിരവധി മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വളണ്ടിയർമാർ നവംബർ 14 ശിശുദിനത്തിൽ അംഗനവാടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അംഗനവാടി ഫെസ്റ്റ് നടത്തി.
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ NSS ൻ്റ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കുമ്പാട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ NSS വളണ്ടിയർമാർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കുടുംബങ്ങളിലും അയൽപക്കങ്ങളിലുമുള്ള അംഗനവാടികളിൽ പഠിക്കുന്ന നാല് വയസ്സിനു താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആംഗ്യപാട്ട്, പ്രസംഗമത്സരം, ലളിതഗാനം, ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്‌ (ചാച്ചാജിയുടെ വേഷം ) എന്നി നാല് ഇനങ്ങളിലാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മാസ്ക് നിർമാണം, പരിസര ശുചികരണം,ഹരിതകാന്തി പദ്ധതി , പ്ലാന്തണൽകൂട്ടം, EDU – HELP , Bed Sheet challenge, ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എൻ. എ സ്. എസ് വളണ്ടിയർമാർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *