തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം

തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം , വടക്കുമ്പാട് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ NSS യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടകര തണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുളും
അന്തേവാസികളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *